Helo! Zirka bi veri kul langwij! That bi way ay naw spik it.
Helo! Zirka bi veri kul langwij! That bi way ay naw spik it.